องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

ร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น More »

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

อบต.หนองสองห้องจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ More »

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในตำบลหนองสองห้องร่วมถวายความจงรักภักดี More »

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนชาวหนองสองห้อง ร่วมกันทำความสะอาด ในเขตบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล More »

บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ

งานบุญบั้งไฟประจำปี ของชาวตำบลหนองสองห้อง More »

 

ขุดลอกลำห้วยนาคจาม บ้านขาม หมู่ 14

โรงเรียนผู้อายุ ธรรมะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

บรรยากาศ หน้า อบต. ในเดือนของวันแม่

โครงการจิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ

การประหยัดพลังงานในสำนักงาน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมเข้าสู้วัยสูงอายุ

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการฝึกทบทวนศักยภาพและศึกษาดูงานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕