องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

ร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น More »

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

อบต.หนองสองห้องจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ More »

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในตำบลหนองสองห้องร่วมถวายความจงรักภักดี More »

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนชาวหนองสองห้อง ร่วมกันทำความสะอาด ในเขตบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล More »

บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ

งานบุญบั้งไฟประจำปี ของชาวตำบลหนองสองห้อง More »

 

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านโนนกราด ม.13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านกุดรัง หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1

โครงการเสริมดินไหล่ทาง บ้านกุดรัง หมู่ที่ 9