องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

ร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น More »

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

อบต.หนองสองห้องจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ More »

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในตำบลหนองสองห้องร่วมถวายความจงรักภักดี More »

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนชาวหนองสองห้อง ร่วมกันทำความสะอาด ในเขตบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล More »

บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ

งานบุญบั้งไฟประจำปี ของชาวตำบลหนองสองห้อง More »

 

รายงานการเงิน สปสช.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการเงิน สปสช.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการเงิน สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานงบการเงิน สปสช.

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดงานก่อสร้าง

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

ขุดลอกลำห้วยนาคจาม บ้านขาม หมู่ 14

โรงเรียนผู้อายุ ธรรมะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

บรรยากาศ หน้า อบต. ในเดือนของวันแม่

โครงการจิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ

การประหยัดพลังงานในสำนักงาน