องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

ร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น More »

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

อบต.หนองสองห้องจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ More »

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในตำบลหนองสองห้องร่วมถวายความจงรักภักดี More »

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนชาวหนองสองห้อง ร่วมกันทำความสะอาด ในเขตบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล More »

บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ

งานบุญบั้งไฟประจำปี ของชาวตำบลหนองสองห้อง More »

 

สมาชิก อปพร.เข้าร่วมงาน อปพร.ที่จังหวัดขอนแก่น

เปิดเรียนวันแรก ของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ยินดีกับบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ด้วยนะคะ นะครับ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11

ม.11 (2) ม.11 (3) ม.11 (4) ม.11 (5) ม.11

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก สายหลังวัด แยกโคกโท่โร่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5

ม.5 (2) ม.5 (3) ม.5 (4) ม.5 (5) ม.5

เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเมย (ปีงบประมาณ 2562)

ม.8 (2) ม.8 (3) ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 17 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ม.17 (2) ม.17 (3) ม.17

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม หมู่ 14 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ม.14 (2) ม.14 (3) ม.14

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง