กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

 
 นางสาวบังอร    นาราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรม

งานาบริหารการศึกษา
  นางสาวมะลิวัลย์   แฝงตะคุ
นักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
    นางรุจิรา   ประทัง
ผู้ดูแลเด็ก
  นางเบ็ญจวรรณ  บุญคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฏยา  ไกรแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติมล   นาดี
ผู้ดูแลเด็ก