กองคลัง

 

นางพัฒนาพร   บุญแสนสุข
ผู้อำนายการกองคลัง
งานการเงิน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

นางพัชรีพร ศรีคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางอ้อย วิริยะพิสุทธิ์
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวมานี  สมมาตย์ 
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้