กองช่าง

 ผู้อำนวยการกองช่าง

นายมารุต   การสร้าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้าง

  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
    นายกฤศณัฏฐ์ ธรรมาวัฒน์
นายช่างโยธา
 
นายธีรยุทธ   โคตรโยธา
ผู้ช่วยโยธา
(ว่าง)

ผู้ช่วย นายช่างไฟฟ้า