ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานอบต.

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองสองห้อง

–  ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง มาตามถนนหนองสองห้อง ถึง กุดหอยกาบ  ๒.๕ กิโลเมตร

–  ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตามถนนหลวงหมายเลข ๒๐๗ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ๑๐๕ กิโลเมตร

–  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามถนนมิตรภาพ ๔๐๓ กิโลเมตร

                   อาณาเขต

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง มีเนื้อที่โดยประมาณ ๔๘.๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่  ๓๐,๒๑๘.๗๕ ไร่

ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลตะกั่วป่า ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น     ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลดงเค็ง

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นและตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลโนนธาตุ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

                 ลักษณะภูมิประเทศ

                 พื้นที่ทางทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มผสมกับที่ดอนบางส่วน เหมาะใช้เป็นที่เพาะปลูกข้าว

พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน

              ลักษณะภูมิอากาศ

               มีลักษณะภูมิอากาศ ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และในช่วงฤดูร้อนอากาศจะแห้งแล้งมากทำให้การทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร

ในช่วงฤดูฝนบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังกินระยะเวลา ๓ – ๔ วันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ช่วงฤดูหนาว ตอนกลางวันอากาศจะร้อนและกลางคืนอากาศค่อนข้างหนาว