ข้อมูลหมู่บ้าน เขตรับผิดชอบ

เขตการปกครอง/เขตพื้นที่รับผิดชอบ

               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น จำนวนทั้งสิ้น   ๑๖ หมู่บ้าน 

           1.หมู่บ้านที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลหนองสองห้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล   หนองสองห้อง จำนวน ๕ หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองสองห้อง

นายประเสริฐ   โสภณพงษ์

บ้านหัวหนอง

นางบุญเต็ม  ศรีเดช

บ้านไทยนิยม

นายศิริวัฒน์  ศรีวงศา 

๑๖

บ้านไทยเจริญ

นางอภัย   สิ่วไธสง

๑๗

บ้านรัตนวารี

นางมยุรี  จันทะดี

                                                2.หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องเต็มพื้นที่ จำนวน   ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่              

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโนนชาด

นายสุบัน  สอนนา

บ้านโคกล่าม

นายประจวบ  เจริญ

บ้านบก

นายสุรัตน์    อินนอก

บ้านเมย

นายรวีโรจน์   จงเทพ

บ้านกุดรัง

นายภูเวียง  พรมรินทร์

๑๐

บ้านหนองบอน

นายวิชัย   จำมั่น

๑๑

บ้านโนนรัง

นายศิริพงษ์  ประตังเวสา

๑๒

บ้านเปาะ

นายโกวิท  อาชนะชัย

๑๓

บ้านโนนกราด

นายทองสวย   วงษ์ซอง

๑๔

บ้านขาม

นายกิระศักดิ์  ไชยลาด

๑๕

บ้านหนองบัว

นายสุหรา  กุดนอก