โครงสร้างส่วนราชการ

 
 นายธรณ์เทพ   จงเทพ 
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
 
   นายสวัสดิ์   พรมรินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
 นายพล  เจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
 
 นายพงษ์สุวรรณ   พวงไธสงค์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง