ฝ่ายสภา

ฝ่ายสภา

 
นายประมวล สีสังข์
ประธานสภา อบต.หนองสองห้อง

 นายหนูทิม อาษานอก
รองประธานสภา อบต.หนองสองห้อง

จ่าเอกโสภณ สิงห์เทพ
เลขานุการสภา อบต.หนองสองห้อง

นายหนูทิม อาษานอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายภัทรวรรธน์  ปุ่มสีดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายวิชัย แก้วศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นางสุภาพร  ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

 

นายประทีป สินทร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นางศรีไพร แข็งขัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

  

นายสมศรี ชัยวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายวิญญู ปอสี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายประมวล ศรีสังข์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นางผ่องศรี สว่างพรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

  

นางเตือนใจ  บุตรจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

 

นายพิเชษฐ จงเทพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

 

นายพินิจ สีเหลือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นายสวาท ชูมะณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

 

นางมะลัย วาลย์มนตรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

   

นายสำราญ โยงไธสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นายสวัสดิ์ ชัยวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นายมนัส สิงห์เทศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

 

นายอุดม สดศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

นายสุวรรณ เล่ารู้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

นายสุภาพ กุดนอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

 

นายสมศักดิ์ เพ็งวัด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

  

นางเดือน แสงเย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

 

นายสมภาร อินนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

นายปิยวัฒน์   เมฆบำรุง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

นายสำรวย อุนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

นายเฉลียว สียางนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

 

นายฉลาด มาตย์นอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16

นางอนงรัก   หงษ์วิลัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16

นายบุญหนา เค็งนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17

   

นางมยุรี หมื่นภักดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17