พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนถ้วนหน้า สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดชีวิต เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ส่งเสริมและดํารงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

๔. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ

๕. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม

๖. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

๗. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์

๘. พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๙. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๐. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเชิงเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชน เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน