ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. พัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน การลงทุน และการพาณิชยกรรม
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ
๕. พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
๖. การพัฒนาฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ และบูรณาการงานด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
๗. พัฒนาการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี