วิสัยทัศน์

เกษตรพอเพียง   เรียนรู้ทันสมัย  บริการประทับใจ  ไฟสว่างทั่วชุมชน   การคมนาคมสะดวก