สำนักปลัด

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 พันจ่าเอกเฉลิมโรจน์ พระสุรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
 งานบริหารทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานสวัสดิการและพัฒนา
นางพัชรรินทร์  แสนสุข
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 นางสาวอนิสรา  สุวรรณโก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัตการ
นางสาววาสนา  โพธิ์ศรี
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 จ่าเอกยุทธพล   แทนธานี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัตการ

นางสาวสุชาวดี   ธรรมดิฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิราพร   เรียงความ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายคำพันธ์  อาษานอก
เจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาวกนกพร   หวานเสร็จ
ผู้ช่วยพนักงานบันทึกข้อมูล

นายจักรจิตร   ไชยราช
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  นายสุรเดช  ชัยวงษ์
พนักงานขับรถยนต์


 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

นายเกียรติศักดิ์     มณีทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย