อำอาจหน้าที่ของ อบต.


ระเบียบและกฏหมาย/อำนาจหน้าที่

       1. ระเบียบและฏกหมายที่เกี่ยวข้อง 

        2.อำนาจหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบล