Monthly Archives: มีนาคม 2017

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 7

%e0%b9%81%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%8a-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-2 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%8a-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-2 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านกุดรัง หมู่ที่ 9

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%8a%e0%b8%8a-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-2 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านเปาะ หมู่ที่ 12

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%8a-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-2 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านเมย หมู่ที่ 8

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%8a-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-2 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 สายทิศตะวันตกและสายข้างวัด

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%8a-1%e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-1%e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-2%e0%b8%9b%e0%b8%a3-5

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินและถนนดินลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จำนวน 5 โครงการ

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95 %e0%b8%a1-1 %e0%b8%a1-2 %e0%b8%a1-8 %e0%b8%a1-17%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%8a-1-1 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%8a-1-2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%8a-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-1 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-4-2 %e0%b8%9b%e0%b8%a3-5