Monthly Archives: สิงหาคม 2017

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านโนนกราด หมู่ที่ 13

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมย หมู่ที่ 8

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งซีก ภายในหมู่บ้าน บ้านเมย หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านเปาะ หมู่ที่ 12

ปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรังบ้านเมย (ด้านทิศตะวันออกบ้านเมย) บ้านเมย หมู่ที่ 8

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 17

ปรับปรุงถนนลูกรัง จากหน้าโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ถึงวัดป่าประชาสรรค์บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรัง บ้านโนนกราด หมู่ที่ 13 -บ้านบก หมู่ที่ 7