Monthly Archives: ธันวาคม 2017

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางขก.ถ.214-02 (สายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโนนชาด) บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 17-บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ขก.ถ.214-01(สายบ้านเมย-บ้านหนองสองห้อง) บ้านเมย หมู่ที่ 8-บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ขก.ถ.214-02(สายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโนนชาด) บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 17-บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ขก.ถ.214-01(สายบ้านเมย-บ้านหนองสองห้อง) บ้านเมย หมู่ที่ 8-บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1