Monthly Archives: กันยายน 2018

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านขาม หมู่ที่ 14 – บ้านโนนม่วง ตำบลดงเค็ง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสองห้อง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก สายบ้านกุดรัง หมูที่ 9-บ้านเมย หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก สายบ้านเปาะ หมู่ที่ 12-หนองเลิงเปาะ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก บ้านหัวหนอง หมูที่ 2 – ลำห้วยมะเฟือง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก สายบ้านโนนรัง หมูที่ 11 -วัดป่าประชาสรรค์

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านเมย สายบ้านเมย หมูที่ 8-บ้านวังคูณ

โครงการขยายผิวถนนดิน ลูกรัง สายบ้านบก หมู่ที่ 7 ไปบ้านโนนกราด หมู่ที่ 13