Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายธรณ์เทพ จงเทพ นายกอบต.หนองสองห้อง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี และโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีผู้เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านละ ๘๐ คน รวมผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น ๑,๒๘๐ คน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายธรณ์เทพ จงเทพ นายก อบต.หนองสองห้อง พร้มด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. นักเรียนผู้สูงอายุ และจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ อบต.หนองสองห้อง