Monthly Archives: กันยายน 2020

โครงการผู้สูงวัย ทันสมัย สมาร์ท

วันที่ 15 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดกิจกรรมผู้สูงวัย ทันสมัย สมาร์ท โดย นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง/ประธานกองทุนฯ เชิญ ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 14 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดย นายสวัสดิ์ พรมรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

โครงการประชาชนตำบลหนองสองห้องสมาร์ท ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดกิจกรรมประชาชนตำบลหนองสองห้องสมาร์ท โดย นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง/ประธานกองทุนฯ เชิญ ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน

โครงการตำบลหนองสองห้องปลอดโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563