Monthly Archives: สิงหาคม 2021

24 สิงหาคม 2564 นายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอหนองสองห้อง นางผ่องศรี คำพิทูรย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วย covid-19 โดยมี นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผอ. รพ. สต. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จิตอาสาพระราชทาน คณะ อสม.อปพร. และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ให้การต้อนรับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพสกนิกรชาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

11 สิงหาคม 2564 นายกธรณ์เทพ จงเทพ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ประเภทฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง ฯลฯ ณ บริเวณสำนักงาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปลูกสมุนไพรป้องกันและรักษาไวรัสโควิด 19

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 และเชิญประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายกธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง มอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น แจกจ่ายให้ราษฎรภายในหมู่บ้าน ครัวเรือนละ 1 ต้น สนับสนุนการช่วยเหลือตนเองในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564