Category Archives: Uncategorized

ขุดลอกลำห้วยนาคจาม บ้านขาม หมู่ 14

โรงเรียนผู้อายุ ธรรมะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

บรรยากาศ หน้า อบต. ในเดือนของวันแม่

โครงการจิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ

การประหยัดพลังงานในสำนักงาน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมเข้าสู้วัยสูงอายุ

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการฝึกทบทวนศักยภาพและศึกษาดูงานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕