Category Archives: Uncategorized

โครงการตำบลหนองสองห้องปลอดโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา ประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องทุกหมู่บ้าน

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฏาคม 2563 นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง พร้อมคณะ ผู้นำท้องที่ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง

กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ “ตามโครงการตำบลหนองสองห้องปลอดโรคไข้เลือกออก”23 ก.ค.2563

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 1-3 กรกฎาคม จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าร่วม 62 คน

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ”

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

โครงการขุดลอกหนองบ่อ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15

โครงการขุดลองคลอง บ้าน เปาะ หมู่ที่ 12