Category Archives: Uncategorized

30 กรกฎาคม 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)สาขาหนองสองห้อง มอบน้ำดื่มจำนวน 40 โหล ให้ศูนย์พักคอย ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ณ ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง โดยมีนายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง รับมอบ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายกธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในชุมชน ให้แก่คณะของ อสม.ต.หนองสองห้อง ณที่สุขศาลา บ้านเมย ม.8 ต.หนองสองห้อง

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายกธรณ์เทพ จงเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้ อปพร.จิตอาสา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต.หนองสองห้อง ออกพ่นสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนะนำเขื้อโรคลัมปี สกินมาสู่ โค กระบือ โดยการฉีดพ่นสารเคมีแบบละอองฝอยตามโรงเรือน ให้แก่เกษตรกรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องทุกหมู่บ้าน

26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 16 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง มีกำหนดการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำปี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

27 พฤษภาคม 2564 นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เข้าร่วมกิจกรรมเชิญชวนประชาชนอำเภอหนองสองห้อง ฉีดวัคซีน covid 19 ร่วมกับ อำเภอหนองสองห้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองสองห้อง

ประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ covid-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จึงประกาศงดใช้สนามกีฬาชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น