Category Archives: Uncategorized

โครงการจิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ

การประหยัดพลังงานในสำนักงาน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมเข้าสู้วัยสูงอายุ

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการฝึกทบทวนศักยภาพและศึกษาดูงานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕

วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธรณ์เทพ จงเทพ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายธรณ์เทพ จงเทพ นายกอบต.หนองสองห้อง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี และโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีผู้เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านละ ๘๐ คน รวมผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น ๑,๒๘๐ คน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายธรณ์เทพ จงเทพ นายก อบต.หนองสองห้อง พร้มด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. นักเรียนผู้สูงอายุ และจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ อบต.หนองสองห้อง