Category Archives: Uncategorized

โครงการผู้สูงวัย ทันสมัย สมาร์ท

วันที่ 15 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดกิจกรรมผู้สูงวัย ทันสมัย สมาร์ท โดย นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง/ประธานกองทุนฯ เชิญ ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันที่ 14 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดย นายสวัสดิ์ พรมรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

โครงการประชาชนตำบลหนองสองห้องสมาร์ท ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดกิจกรรมประชาชนตำบลหนองสองห้องสมาร์ท โดย นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง/ประธานกองทุนฯ เชิญ ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน

โครงการตำบลหนองสองห้องปลอดโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา ประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านดวงแข อรรณนพพร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องทุกหมู่บ้าน

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฏาคม 2563 นายธรณ์เทพ จงเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง พร้อมคณะ ผู้นำท้องที่ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง

กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ “ตามโครงการตำบลหนองสองห้องปลอดโรคไข้เลือกออก”23 ก.ค.2563

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 1-3 กรกฎาคม จัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าร่วม 62 คน