องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

ร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น More »

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

อบต.หนองสองห้องจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ More »

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ร่วมถวายความจงรักภักดี

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในตำบลหนองสองห้องร่วมถวายความจงรักภักดี More »

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ร่วมกับประชาชนชาวหนองสองห้อง ร่วมกันทำความสะอาด ในเขตบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล More »

บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ

งานบุญบั้งไฟประจำปี ของชาวตำบลหนองสองห้อง More »

 

วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธรณ์เทพ จงเทพ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายธรณ์เทพ จงเทพ นายกอบต.หนองสองห้อง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี และโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีผู้เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านละ ๘๐ คน รวมผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น ๑,๒๘๐ คน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายธรณ์เทพ จงเทพ นายก อบต.หนองสองห้อง พร้มด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. นักเรียนผู้สูงอายุ และจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ อบต.หนองสองห้อง

สมาชิก อปพร.เข้าร่วมงาน อปพร.ที่จังหวัดขอนแก่น

เปิดเรียนวันแรก ของโรงเรียนผู้สูงอายุ

ยินดีกับบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ด้วยนะคะ นะครับ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11

ม.11 (2) ม.11 (3) ม.11 (4) ม.11 (5) ม.11

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก สายหลังวัด แยกโคกโท่โร่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5

ม.5 (2) ม.5 (3) ม.5 (4) ม.5 (5) ม.5

เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเมย (ปีงบประมาณ 2562)

ม.8 (2) ม.8 (3) ม.8